Strona Główna BIP Strona Główna
O NSR
 

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień

ul. 3 Stycznia 3
64- 300 Nowy Tomyśl
tel. 61 44 222 51
wkunowytomysl@wp.mil.pl

 

 

 

 

 

NSR
O NSR

NARODOWE SIŁY REZERWOWE (NSR) - wyselekcjonowany ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w JW., nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno na terenie kraju, jak i za granicą.

 

Narodowe Siły Rezerwowe – proces rekrutacji

1.   Żołnierz rezerwy zgłasza się do WKU

       2.    WKU ustala, czy żołnierz rezerwy spełnia warunki, przedstawia przepisy normujące narodowe siły rezerwowe, dokonuje analizy wolnych stanowisk, przedstawia propozycję  żołnierzowi rezerwy

       3.    Żołnierz rezerwy składa pisemny wniosek o powołanie do Narodowych Sił Rezerwowych, wraz z załącznikami

       4.    WKU ustala termin i miejsce egzaminu sprawnościowego oraz rozmowy kwalifikacyjnej – informuje o terminie zainteresowanego żołnierza rezerwy

        5.   WKU kieruje żołnierza rezerwy do pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia o zdolności do pełnienia służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych ( na wniosek d-cy jw.  )

       6.    WKU kompletuje teczkę akt personalnych


7.  
WKU wysyła tap do dowódcy jednostki wojskowej. Dowódca jw. Przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne

       8.    Dowódca jw. Podpisuje kontrakt z żołnierzem rezerwy

       9.    Wojskowy Komendant Uzupełnień nadaje przydział kryzysowy

 

PRZEZNACZENIE NSR - wzmocnienie potencjału jednostek wojskowych w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego w celu udziału tych jednostek w:

 

- zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków,

- działaniach antyterrorystycznych,

- ochronie mienia,

- akcjach poszukiwawczych,

- ratowaniu lub ochronie zdrowia i życia ludzkiego,

- oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia  wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu

- realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

 

ŻOŁNIERZE NSR posiadający przydziały kryzysowe będą odbywali ćwiczenia wojskowe rotacyjne trwające łącznie do 30 dni w roku, mogą być także zobowiązani do odbycia ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych, jeżeli zaistnieje potrzeba SZ RP mogą na ich wniosek lub za ich zgodą zostać powołani na ćwiczenia wojskowe długotrwałe.

 

ŻOŁNIERZE REZERWY Z TYTUŁU WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW RAMACH NSR KORZYSTAJĄ Z NASTĘPUJĄCYCH ŚWIADCZEŃ I UPRAWNIEŃ:

 

1.         Należności finansowe:

- uposażenie za każdy dzień czynnej służby wojskowej,

- zwrot kosztów przejazdów do miejsca pełnienia służby,

- dodatki, nagrody uznaniowe, zapomogi.

 

2.         Świadczenia rzeczowe:

- bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe,

- bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe,

- bezpłatne wyżywienie.

 

3.         Świadczenia zdrowotne:

-  opieka medyczna,

- opieka stomatologiczna,

- zaopatrzenie w produkty lecznicze.

 

4.         Ochrona uprawnień pracowniczych:

- gwarancja stabilności zawodowej,

- zachowanie praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej,

- ograniczenie możliwości rozwiązania stosunku pracy.

 

 

PO KAŻDYCH 12 MIESIĄCACH KALENDARZOWYCH TRWANIA KONTRAKTU I ODBYCIU ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ  ŻOŁNIERZ NSR OTRZYMA NAGRODĘ 2000 ZŁOTYCH

(Rozporządzenie MON z dnia 13.06.2011r Dz.U. Nr 140 poz. 821 oraz z dnia 22.06.2011r Dz.U. Nr 140 poz. 822 )